woonwagenzaken - woonwagenzaken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AANBOD
Woonwagenzaken

Integra levert o.m. ondersteuning en uitvoering met betrekking tot:

• Inventarisatie van de aangetroffen situatie
• (her)inrichting van centra
• overdracht naar reguliere beheerorganisatie
• woonwagen naar woning (nieuwe woonvormen)
• bouwen en wonen (handhaving)
• efficiënt en regulier beheer van woonwagens en standplaatsen;
• erfpacht, huur, verkoop van standplaatsen
• meer bewonersparticipatie met betrekking tot woon- en leefmilieu;
• integratie/participatie centra in de wijk en vice versa
• wwb (en aanverwante wetten en regelgeving) en de wmo
• jeugdige bewoners in het voortgezet onderwijs 2e fase met startkwalificatie;
• Aandacht voor basiseducatie en specifieke scholingstrajecten gericht op arbeid;

Twee aspecten nader toegelicht:

1) Een heldere aanpak leidt tot verantwoorde exploitatie woonwagenlocaties (interview)

Beheer en onderhoud van standplaatsen en woonwagens is een taak die het beste door woningbouwcorporaties kan worden uitgevoerd. De meeste corporaties zitten hier echter niet op te wachten. In vergelijking met de reguliere woningbouw lijkt het beheren en exploiteren van woonwagenlocaties meer tijd en geld te kosten. En dan zijn er ook nog de huurders. Onbekendheid en vooroordelen zijn niet bevorderlijk voor het enthousiasme om met deze doelgroep aan de slag te gaan. Integra projecten en beheer heeft een brede ervaring op dit gebied. Het bedrijf adviseert en ondersteunt bij de exploitatie en het beheer van woonwagenlocaties.
Integra heeft een jarenlange expertise met woonwagenbeleid en aanverwante zaken en kan, volgens directieleden Henk van den Burg en Loek Heinsman, veel betekenen voor gemeenten en woningcorporaties. Waar moeten we dan aan denken? Van den Burg: ‘Integra adviseert niet alleen, maar is desgewenst ook uitvoerende partij. ‘Als we in samenwerking met onze opdrachtgever een effectief beleid hebben ontwikkeld, kunnen we ook optreden als initiërende partij voor het implementeren van dit nieuwe beleid.
Op het gebied van woonwagenlocaties en huisvesting is vaak sprake van huursituaties die niet meer van deze tijd zijn. Wij kunnen deze situaties moderniseren, waardoor een duidelijke kwaliteitsverbetering in de sector ontstaat.’
Loek Heinsman: ‘Daarnaast begeleiden we bijvoorbeeld gemeenten bij de overdracht aan woningcorporaties. Of bij de overdracht van huurstandplaatsen en de verkoop van huurwagens aan de zittende huurders. Vaak is er sprake van onbekendheid met woonwagenbewoners. In dat geval begeleidt Integra de medewerkers zodat ze op een prettige en effectieve wijze kunnen samenwerken met de voor hen nieuwe doelgroep.’

Verantwoorde exploitatie
In de huidige tijd zijn middelen beperkt. Gemeenten worden geconfronteerd met minder inkomsten en meer werk. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Ook woningcorporaties staan onder grote druk. Zij moeten zich gaan richten op de oorspronkelijke doelstelling. Het huisvesten van de lagere sociale inkomensgroepen.
Henk van den Burg: “Woonwagenbewoners zijn niet populair bij gemeenten en woningcorporaties. Gemeenten beheren van oudsher woonwagenlocaties. De overheid stimuleert woningcorporaties om deze woonvorm te beheren. Doorgaans zijn ze echter niet vertrouwd met deze doelgroep en het in eigendom hebben en beheren van huurwoonwagens en huurstandplaatsen. Het beheren en exploiteren van woonwagenlocaties kost meer tijd en meer geld in vergelijking met de reguliere woningbouw, is de overtuiging van de meeste corporaties. Met name de huurwoonwagen is een woonvorm die veel onderhoud en aandacht behoeft. Het gaat dan om de mindere kwaliteit (afschrijving in 25 jaar), het achterstallig onderhoud, verouderde huurwoonwagens, etc.
Verouderde centra en de woonomstandigheden maken het plaatje niet aantrekkelijk voor een woningcorporatie. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden voor een verantwoorde exploitatie door enerzijds de woonsituatie sociaal en fysiek te verbeteren en anderzijds de kosten en aandacht te beperken. Integra heeft in het recente verleden op diverse locaties laten zien dat het mogelijk is met beperkte investeringen een situatie te creëren die alle betrokkenen tevreden stemt. ’

Welke aanpak?
Loek Heinsman: ‘Als wij een plan van aanpak realiseren is ons uitgangspunt dat er een huursituatie ontstaat die voldoet aan de huidige maatstaven. Het doel is dat de woonwagens in eigendom op eigen koopstandplaatsen of standplaatsen in erfpacht komen te staan. De standplaatsen voor de huurwagens worden aan de bewoners verhuurd, eventueel worden er investeringen gedaan om het geheel op een beter kwaliteitsniveau te brengen. In de praktijk brengen wij advies uit en begeleiden de betrokkenen naar een positief eindresultaat. We kunnen ook een rol spelen in het zoeken naar betaalbare oplossingen.’
Elementen die naar voren komen in een plan van aanpak zijn onder andere de wensenlijst van eigenaar/verhuurder, toetsing bestemmingsplan en omgevingsvergunning, gesprekken met de huurders zodat wensen en eventuele klachten duidelijk worden. Heinsman: ‘Bij de huurders kan bijvoorbeeld de wens bestaan om een huurwagen te kunnen kopen. De opbrengsten uit de verkoop kunnen worden aangewend voor kwaliteitsverbetering. Daarnaast kijken we naar de onderhoudssituatie en stellen we een onderhoudsbudget op. Eventueel achterstallig onderhoud dient te worden aangepakt. Een belangrijk aspect is de huurwoonwagens, in elk geval op termijn, te vervangen door huurwoningen, waarbij aandacht voor de woonomgeving niet uit het oog mag worden verloren. Denk hierbij aan de bereikbaarheid, de integratie in een wijk en structureel groenonderhoud. In een plan van aanpak streven we ernaar wensen en mogelijkheden zoveel mogelijk proberen te matchen.’

Resultaten
Van den Burg is samen met Heinsman op basis van hun ruime ervaring ervan overtuigd dat het opstellen en uitvoeren van een gestructureerd en helder plan van aanpak leidt tot huurders die tevreden zijn op hun eigen plek en over een woonsituatie beschikken die voldoet aan de eisen van deze tijd. Ook voor gemeenten en woningcorporaties biedt deze aanpak grote voordelen zoals minder of geen onderhoud en beperking of volledige reductie van beheerkosten. Een belangrijk ander voordeel is dat het regulier toezicht via een complexbeheerder en/of gemeente, onder andere Bouwtoezicht, kan plaatsvinden.

Op beheer kan bespaard worden
• Van bijzonder naar regulier beheer;
• Van speciale aandacht/beheer naar beheer op afroep;
• Van speciale beheerder naar complexbeheerder van de woningcorporatie.

De onderhoudskosten kunnen verlaagd worden
• O-optie vaststellen met onderhoudsbegroting;
• Investering in kwaliteit van woonwagens en standplaatsen: eenmalig;
• Standplaatsen en bergingen op orde brengen; voorstel bewoners/participatie/zelf regulerend onderhoud. Bergingen goed isoleren, etc.;
• Woonwagens mogelijk vervangen door meer duurzame bouwwerken / woonwagens; weinig of geen onderhoud.

Bouwen op maat

Steeds meer woonwagenbewoners hebben moeite met het vinden van een geschikte en passende standplaats. Met name voor de (volwassen) kinderen van woonwagenbewoners is de situatie vrijwel uitzichtloos. De jonge woonwagenbewoners hebben de keus; bij de ouders in de woonwagen blijven wonen of een woning nemen (ver) van de familie vandaan. Moet de overheid niet stimuleren dat in samenwerking met woningcorporaties specifieke woonprojecten worden ontwikkeld? Kunnen woonwagenbewoners niet in woongroepen worden gehuisvest?
In Nederland wonen naar schatting 60.000 tot 70.000 woonwagenbewoners verspreid over 374 gemeenten. Landelijk gezien vormen de woonwagenbewoners een minderheidsgroepering. Dit maakt het verleidelijk om de zorg voor deze bevolkingsgroep tot sluitpost van de begroting te maken.
In veel gemeenten worden woonwagencentra heringericht of afgebouwd. In een enkel geval worden er standplaatsen aangelegd voor de jongeren, die op een wachtlijst staan. Soms worden zij in nieuwbouwwijken gehuisvest in woningen of woonwagens. Hoewel enkele woonwagencentra als vrijstaten bestempeld kunnen worden, wordt door de buitenwacht tot op de dag van vandaag een woonwagencentrum nog vaak geassocieerd met een vrijstaat waar criminelen het voor het zeggen hebben. Een onterecht negatief imago waarmee de terughoudendheid van het huidige beleid niet verklaard mag worden.
Huisvesting in gewone huizen in gangbare woonbuurten is vaak de enige optie die aan de woonwagenbewoners geboden wordt. De woonwagenbewoners, die in een huis wonen, voelen zich vaak echter nog steeds onderdeel van de eigen, sterke levensstijl en cultuur. Ze blijven daarom op zoek naar een standplaats, het liefst op een woonwagencentrum met de eigen familie.
Een duidelijke vraag naar een of meerdere standplaatsen zou serieus genomen moeten worden. Mogelijk kan een bestaand centrum worden uitgebreid met bijvoorbeeld vrijstaande woningen op de standplaats of kan een woningbouwproject voor een groep jonge woonwagenbewoners worden ontwikkeld. Ook kan gedacht worden aan de vrije sector: een eigen woonwagen/woning op een eigen kavel grond.
Het wonen in een woonwagen is een erkende woonvorm. Net zoals wonen op een woonboot, in een waterwoning, in een groepswoning of een leefgemeenschap. Voor specifieke woonwensen van groepen uit onze samenleving zijn tal van succesvolle experimenten bekend. Denk bijvoorbeeld aan groepswoningen voor (allochtone) ouderen, containerwoningen voor studenten of permanente bewoning van huisjes in vakantieparken. Waarom dan ook niet het groepswonen voor woonwagenbewoners stimuleren. Het enkel opheffen van een woonwagencentrum en vervolgens woonwagenbewoners ‘wegstoppen’ in een woonhuis maakt hen niet gelukkig. Juist in onze zogenaamde multiculturele samenleving verdient ook de woonwagenbewoner een beter op zijn behoefte toegesneden beleid.
Woonwagenbewoners hebben zo hun eigen ideeën over hoe ze zouden willen wonen. Bouwen op maat is een uitstekend concept om voor hen bouwplannen te realiseren. Elementen als het in vrijheid wonen en het wonen in een groep worden op deze wijze vorm gegeven. Hiermee kunnen de huisvestingsproblemen van deze doelgroep blijvend opgelost worden. Gedacht kan worden aan de herinrichting van woonwagencentra met huisvesting in de sociale en de vrije sector. Of het realiseren van een nieuwe vorm van groepswonen al dan niet in bestaande of nieuwbouwwijken. Dit hoeven geen grootschalige projecten te zijn. Maatwerk en kleinschaligheid staan in de volkshuisvesting volop in de belangstelling. Elementen van maatwerk kunnen zijn de voortzetting van een eigen levensstijl, het vasthouden van de familieband, zorg voor je naasten en de ouderen, het vrij wonen en inpassing in de reguliere woonomgeving. Het geheel vorm gegeven in passende huisvesting.
De gemeente Eindhoven heeft een bewuste keuze gemaakt om het wonen in een woonwagen te accepteren als volwaardige woonvorm. Uitbreiding van het aantal standplaatsen was voor deze gemeente logisch in haar beleid om aan zoveel mogelijk woonwensen te kunnen voldoen. Met nieuwe en aangepaste woonwagenlocaties geeft Eindhoven een goed voorbeeld. Een van de actiepunten in het Eindhovens beleid was het pro-actief faciliteren van de overstap van woonwagen naar woonwagenwoning. In de nieuwe centra voor de woonwagenbewoners zijn lessen uit het verleden geïmplementeerd. De centra zijn niet te groot, de ‘bouwkavels’ niet te klein en ook is er gedacht aan het contact met de bewoners van de naburige wijken. Het wonen in een groep, maar toch ingepast in de wijk. Op dit moment inventariseert de gemeente Eindhoven de mogelijke locaties voor uitbreiding van de standplaatsen. Daarnaast wordt onderzocht welke woonwagenbewoners in een woonwagen, een reguliere woning of woonwagenwoning willen wonen.
Meer inzicht in de bestaande vraag naar huisvesting voor woonwagenbewoners is een eerste stap voor het vinden van passende alternatieven voor woonwagenlocaties. De positieve ervaringen met experimentele woonvormen voor bijvoorbeeld jongeren, ouderen of asielzoekers komen van pas bij het succesvol invullen van de huisvesting voor woonwagenbewoners in de gemeente. Dit geldt ook voor de experimenten met buurten voor woonwagenfamilies, woonwagenwoningen of Centraal Wonen- projecten. Voor de woonwagenbewoner is het tijdperk van het paard en de wagen definitief naar de romantiek van de familietradities verwezen. De moderne woonwagen hoeft niet meer getrokken te worden. Bij de aanpak van de bestaande woonwagencentra en de ontwikkeling van nieuwe projecten is inzicht, visie en bereidheid nodig om de huisvesting van woonwagenbewoners in te passen in de eisen van het wonen in de huidige tijd en de wensen van de mensen.

Wilt u aan de slag met de huisvesting van woonwagenbewoners, maak dan een afspraak met Integra

0345 510958

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu