woonschepen - woonwagenzaken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AANBOD
Woonschepen

Integra levert projectleiding voor het ontwikkelen van (her)inrichtingsplannen voor loctaies voor ligplaasten voor woonschepen. Tevens kan zij bemiddelen in de relatie van de bewoners met de gemeeente.
Ontwikkelen van een plan van aanpak voor verbetering locatie voor woonwschepen in rerlatie tot de woonomgeving

Integra kiest hier voor een projectmatige aanpak om met betrokken organisaties een plan van aanpak op te stellen. In dit plan kunnnen de volgende onderdelen worden opgenomen.
• planning en uitvoering van werkzaamheden
• het opknappen van de woonomgeving
• de aanleg van infra-structuur
• aanbrengen adequate voorzieningen voor op de ligplaatsen
• zonodig uitbaggeren van waterwegen + afvoeren vervuild slib
• het aanbrengen van nieuwe beschoeiingen
• het saneren van de bouwsels, geplaatst op de kant bij de woonschepen
• het doen van voorstellen voor het ontwikkelen van beleid
• een goede aansluiting realiseren met de directe woonomgeving
Tijdpad/stappenplan en kosten met dekking vormen het sluitstuk

Communicatie
Een belangrijke pijler is de communicatie. Door het plan van aanpak loopt de communicatie als een rode draad. Bewoners en andere betrokken partijen dienen namelijk tijdig geïnformeerd te worden over plannen betreffende hun directe woonomgeving, en hun huidige en toekomstige woonsituatie.
Tevens zal voor de acceptatie van plannen en mogelijke kosten, waarvoor bewoners komen te staan, een strategie opgezet moeten worden.

Projectleiding
Integra stelt een projectleider ter beschikking, die bij voorkeur als externe projectleider samenwerkt met een interne projectleider van de Gemeente. Zij nemen de uitvoering van het plan van aanpak ter hand. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de projectleider.

De externe projectleiding behelst met name het communicatieve gedeelte van het plan van aanpak. Het communicatietraject betreft in grote lijnen:

De richting van de communicatie naar bewoners over
• het voornemen tot het versterken van de woonomgeving
• Het aanschrijven bewoners omtrent de plannen van de gemeente
• Inventarisatie van de situatie ter plekke (administratieve gegevens, e.d.)
• het starten van een woonwensenonderzoek
• de uitvoering van de werkzaamheden aan de oevers van de waterwegen met de consequenties voor de bewoners
• de voorzieningen aan/bij de woonschepen met de voor bewoners relevante stappen

Naar aanleiding van het communicatieresultaat
• mogelijk bijstellen van het plan van aanpak en het inrichtingsplan
• starten van de werkzaamheden volgens planning
• instellen van voorlopig beheer
• zo nodig aanpassen financiële consequenties

In de nazorg van het project komt met name het beheer, controle en handhaving aan de orde. Het gaat dan om de woonomgeving en de geplaatste bouwsels.

Woonwensenonderzoek
Individuele gesprekken met bewoners omtrent de woonwensen in relatie tot de plannen van de gemeente. De plaats van de bewoners in het proces moet duidelijk zijn. Draagvlak moet in de meeste gevallen nog gecreëerd worden. Een woonwensenonder¬zoek is een goed middel hiertoe. Via huisbezoeken worden de bewoners op een aantal zaken bevraagd. Het geeft betrokkenheid van bewoners aan en laat de huisvestingsproblemen zien vanuit hun beleving. Doel is de relatie gemeente woonbootbewoners verder te normaliseren.
Onderzoeken in hoeverre en in welke mate een vorm van beheer noodzakelijk is.
Bewerkstelligen dat mogelijk een aantal spoedeisende zaken worden opgelost.

Inventarisatie
Een inventarisatie met gegevens over de betrokken huurders en het gevoerde beheer geeft
gekoppeld aan een woonwensenonderzoek een zo goed mogelijk beeld van een woonwagenlocatie, de huurders, de wensen en de achtergronden.

Het inrichtingsplan
Op grond van de analyse van de inventarisatie en de woonwensen gekoppeld aan de plannen voor de woonomgeving wordt een inrichtingsplan opgesteld, waarbij gestreefd wordt naar realisatie van een goed functionerende en beheersbare woonsituatie.
In het inrichtingsplan worden ook de eventuele consequenties voor bewoners opgenomen, zoals het verplaatsen van woonschepen, aanpak illegale bouwsels, het stellen van bouwtechnische eisen (de vergunningen met betrekking tot bouwsels aan de oeverzijde), de opheffing van bedrijfsmatige activiteiten, het doen van eigen investeringen aansluiting riool.

Beleid
Integra ontwikkelt een beleid voor de woonschepen. Uitgangspunt is hierbij de dagelijkse praktijk van beheer en onderhoud en het resultaat van de aanpak van de woonomgeving.
Vragen die aan de orde komen zijn:
Hoe wil de gemeente met woonbootbewoners omgaan. Is er sprake van stabilisering van het aantal. Mogen er woonschepen bij komen. Wat is de uitrusting van een ligplaats. Wat mag niet, wat mag wel. Zijn de ligplaatsen ook te koop of uitsluitend te huren.
Belangrijk is een realistisch niveau van handhaving na te streven.
De volgende aspecten moeten worden meegenomen, onderzocht of nader worden uitgewerkt:
• aanleveren inventarisatiegegevens door gemeente met een nauwkeurige beschrijving van de waterwegen, de woonschepen en de woonomgeving;
• het beschrijven van het tot nu toe gevoerde onderhoud en beheer;
• een omschrijvingen van de taken van de gemeenten;
• een visie op het verhuren van ligplaatsen voor woonschepen, waarbij het uitgangspunt is om een genormaliseerde verhuur- en beheersituatie te bereiken, welke gelijkwaardig is aan het verhuren van sociale verhuureenheden in het algemeen. Hierbij wordt tevens een standpunt bepaald omtrent mogelijke verkoop van ligplaatsen;
• een visie op beheer en onderhoud;
• een toekomstvisie op woonschepen als geaccepteerde woonvorm in de gemeente.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu