specialisten - woonwagenzaken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AANBOD
Specialisten

Integra levert de volgende specialisten

projectleiders
Integra levert projectleiders, die ingezet kunnen worden op kort- en langlopende projecten.
Zij hebben ervaring met aard van de opdracht, kennen het werkveld en werken in teamverband aan het gestelde doel.

taxatie- en schade-expert
Integra levert een taxateur, die de waarde van een objet bepaalt en/of de schade beoordeelt. Per woonwagen / standplaats wordt een taxatierapport geleverd aan de hand van een uitpandige taxatie. Hiervoor dient de situatie op kenmerkniveau gecontroleerd te worden en ter plaatse een opname gedaan te worden.

De volgende werkzaamheden worden verricht:
1. Opname per object
2. Een zichtfoto per object
3. Globale opname van de woonsituatie
4. Opstellen taxatierapport (bepalen waarde / schade)
5. Eindrapportage (met aanvullende informatie)

Van te voren worden per object de noodzakelijke gegevens gecheckt aan de hand van de volgende informatie die door de gemeente of woningcorporatie beschikbaar wordt gesteld. Onderzocht wordt wie de eigenaar grond is, of er sprake is van erfpacht en recht van opstal. Vervolgens wordt aan de hand van de oude taxatie de huidige situatie opgenomen.
De uitvoering op locatie vindt plaats door een beeëdigd taxateur / schade-expert.

projectleider / coördinator verplaatsing woonwagens
Integra levert een coördinator, die tevens als projectleider het project verplaatsing woonwagens kan aansturen.
De projectleider regelt de voorbereiding, de organisatie en de uitvoering van het verplaatsingstraject.
De belangrijkste werkzaamheden zijn:
• Communicatie verzorgen en uitvoeren
• Een plan van aanpak (met draaiboek) opstellen om te komen tot de verplaatsing.
• Actualiseren van de bestaande inventarisatie op grond van de beschikbare gegevens
• Onderhandelingen voeren met de eigenaren van de te verplaatsen woonwagens (met verslaglegging) omtrent de verplaatsing, tijdstip, kostenvergoeding, door wie, etc.
• Verzorgen afbouw, transport en plaatsing door een deskundig transportbedrijf en bouwbedrijf op grond van een op maat gesneden offerte
• Het regisseren en coördineren van de verplaatsing.
• Optreden als intermediair
• De nazorg.
De projectleider draagt zorg voor het eindresultaat:
De woonwagens c.q. bouwwerken zijn geplaatst op de nieuwe standplaatsen binnen de door de gemeente gestelde eisen.

mediator
Bemiddeling tussen partijen is in vrijwel alle projecten nodig. Partijen bij elkaar brengen blijkt tot beter werkbare situatie te leiden voor het heden maar zeker ook voor de toekomst.

woonconsulent
Integra levert een woonconsulent, die zorgt dat het beheer van standplaats, woonwagen of woning soepel verloopt. Hij onderhoudt het contact met bewoners, bezoekt de locaties met woonwagens en/of woningen, heeft in het algemeen de controle op het gebruik en het onderhoud.

De algemene taken van de woonconsulent
• is contactpersoon namens verhuurder
• houdt dagelijks telefonisch spreekuur voor informatie, klachten en vragen in algemene zin.
• bezoekt de woonwagenlocatie op afspraak mede afhankelijk van de situatie en de onderhavige problematiek
• neemt technische en sociale klachten op en beoordeelt woonsituatie in algemene zin
• is verwijzer naar andere betrokken instanties
• heeft algemene technische kennis mbt onderhoud standplaats, woonwagen en woning
• heeft enig sociaal maatschappelijk inzicht en beschikt over voldoende sociale vaardigheden
• werkt vanuit de woningstichting of gemeente met andere betrokken organisatie; maakt deel uit van een netwerk, indien aanwezig
• is op de hoogte van beleid en uitvoering mbt de te bezoeken locatie.
• Bemiddelt in geval van conflicten in de relatie bewoner-verhuurder
• is intimidatiebestendig

In het kader van de huur en verhuur heeft de woonconsulent in principe de volgende specifieke taken:
• In ‘t algemeen vertalen van de regels rond huur en verhuur
• Verwijsfunctie ivm inschrijven voor een standplaats/woonwagen/woning
• Informatie over vraag-aanbod systeem standplaatsen/woonwagenzoekende/ woningzoekende
• Verwijsfunctie urgentie-aanvraag
• Bemiddelingsgesprekken met kandidaathuurder(s)
• Verwijsfunctie afsluiten huurovereenkomsten
• Verwijsfunctie betaling waarborgsom
• Overhandigen sleutels woonwagen/berging evt. ter plaatse
• Bemiddeling bij start invorderingstraject
• Plaatsing/verplaatsing woonwagens
• Verzorgen opname standplaats en woonwagen bij mutatie
• Advisering igv verhalen mutatieschade of incidentele

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu