vrijplaatsen - woonwagenzaken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AANBOD
Vrijplaatsen

Integra levert o.m. ondersteuning en uitvoering met betrekking tot:
• Inventarisatie van de aangetroffen situatie
• Een integrale projectmatige aanpak
• Afstemming tussen de samenwerkende disciplines
• integrale handhaving op terrein van bouwen en wonen
• Een (her)inrichting/verplaatsing van een centrum (op termijn)
• overdracht naar reguliere beheerorganisatie (woningcorporatie)
• efficiënt en regulier beheer van woonwagens en standplaatsen;
• meer bewonersparticipatie met betrekking tot woon- en leefmilieu;
• integratie/participatie centra in de wijk en vice versa
• erfpacht, huur, verkoop van standplaatsen
• wwb (en aanverwante wetten en regelgeving) en de wmo
• jeugdige bewoners in het voortgezet onderwijs 2e fase met startkwalificatie;
• Aandacht voor basiseducatie en specifieke scholingstrajecten gericht op arbeid;

Nader toegelicht:

Integrale overheidshandhaving op woonwagencentra (vrijplaatsen)
• Feitelijke bewoning stemt niet overeen met de inschrijving
• Gemeentegrond wordt illegaal in gebruik genomen
• Er is zonder bouwvergunning en / of in strijd met het bestemmingsplan gebouwd
• Sommigen woonwagens staan dicht op elkaar, waardoor de brandveiligheid in het geding komt
• Er is/lijkt sprake van georganiseerde inkomensfraude
• Er worden drugsgerelateerde strafbare feiten gepleegd, zoals het exploiteren van hennepkwekerijen /-drogerijen en overige handelingen met drugs in het algemeen
• Op de centra worden regelmatig door misdrijf verkregen goederen gevonden
• Er vinden illegale afvaldumpingen plaats, waaronder zwaar milieubelastende zaken zoals olie, (auto)banden, afval van kabelstrippen en voertuigwrakken.
• Er zijn betalingsachterstanden m.b.t. de gemeentelijke belastingen
• Er is een relatief grote groep personen zonder inkomensbestanddelen en of met een uitkering, die toch in het bezit zijn van vermogensbestanddelen.
• Er zijn personen elders woonachtig terwijl ze feitelijk op de centra verblijven.
• Het vermoeden bestaat dat er inkomsten worden verkregen uit criminele activiteiten.
• Overtredingen op grond van publiekrecht dan wel privaatrecht (naleving) komen regelmatig voor.

Welke situatie?

• Een aanpak wordt achterwege gelaten: te moeilijk en bedreigend, no go area,
• Gebrek aan communicatie, zowel extern als intern
• De uitvoering moet beter gecommuniceerd worden
• Serviceverlening (onduidelijkheid naar de klant en bij partijen zelf)
• Onvoldoende toezicht
• Niet transparant; men weet niet wat er precies gebeurt
• Geen goede afstemming, zowel intern als extern (weinig of geen integrale benadering)
• De interne gemeentelijke organisatie en de werking bemoeilijkt de aanpak
• Tekort aan daadkracht
• Te weinig draagvlak voor een eenduidige werkwijze

Integrale aanpak, een oplossing?
In de vrijplaatsenaanpak wordt via convenanten tussen overheden de normalisatie van de handhaving op de woonwagencentra als een speerpunt opgenomen. Het bestaan van vrijplaatsen ondermijnt het gezag van en het respect voor de overheid en brengt het risico met zich mee dat burgers gaan denken ”Als hij het mag, dan mag ik het ook”. Het tolereren van vrijplaatsen heeft alles te maken met het rechtvaardigheidsgevoel van de burger.
Om de handhaving ter hand te nemen wordt een projectorganisatie ingesteld, die zich richt op:
het bereiken van een integrale werkwijze, die geborgd kan worden in de organisatie;
het optreden met één gezicht naar buiten (duidelijk en consequent);
het verkrijgen van meer draagvlak bij medewerker en klant. De klant weet waar hij / zij aan toe is.
In die organisatie werken de gemeentelijke afdelingen (Handhaving, vergunningen, Soza en Belastingen), Politie, Justitie en de Belastingdienst samen op basis van een vrijplaatsenconvenant. Een betrokken woningstichting wordt gevraagd samen te werken.
In de aanpak van de vrijplaatsen heeft de gemeente de regie. De gemeente fungeert als het ware als een locomotief waarbij de overige instanties zich als wagons laten meetrekken. Daarom zal bijvoorbeeld de Belastingdienst bij haar aanpak zich voegen naar de planning die – in overleg met alle partners - vanuit het project wordt voorgesteld.
Het doel van een dergelijk project is om de
handhaving van de overheidsregelgeving regulier te maken,
handhavingsknelpunten op te lossen en
perspectief te bieden aan bewoners van woonwagencentra.
Welke resultaten?
• overheidsinstanties kunnen hun afspraken nakomen en derhalve hun werk gewoon kunnen doen;
• de werkwijze van de overheden is zowel naar binnen als naar buiten eenduidig;
• de werkwijze is geborgd in de organisatie;
• woonwagenbewoners kunnen op een normale wijze gebruik maken van de voorzieningen, die zij afnemen van de deelnemende overheden;
• woonwagenbewoners houden zich aan de wet- en regelgeving.

Wat zijn succesfactoren?
Het succes van het project zal primair afhangen van capaciteit en bereidheid binnen alle lagen en bij alle betrokken partners. Niet alleen de wil tot het aanpakken van de vrijplaatsen moet aanwezig zijn, maar ook het besef tot de noodzaak van de aanpak. Doen we nu niets, dan zullen toekomstige pogingen tot aanpak of integratie van de diverse doelgroepen gedoemd zijn te mislukken.
Het komt aan op de uitvoering. Kortom, de tijd van handelend optreden is aangebroken.
Behaalde successen moeten gedeeld worden met de medewerkers op de werkvloer. De organisatie moet meekrijgen dat de aanpak succes heeft.

Enkele aandachtspunten bij integrale handhaving
• Integraal handhaven = samenwerken, afstemmen en communiceren.
• Betrokkenheid is van elementair belang. Alle betrokken disciplines dienen regelmatig met elkaar te communiceren waarbij begrip dient te ontstaan voor eenieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
• Niet alleen symptoombestrijding, maar ook werken aan een preventief kader.
• Doelstelling: veranderen leef- en woongedrag, verbeteren van woon- en leefklimaat.
• Aandacht voor het belang van de follow-up na het houden van handhavingacties.
• Draag zorg voor controles op locatie om te controleren of hetgeen is vergund in overeenstemming is met de werkelijkheid. Zo niet, dient handhavend te worden opgetreden.
• Zero-tollerance lijn voor nieuwe zaken.
• Privaatrechtelijk optreden kan ook naast publiekrechtelijke optreden.
• Verschaf duidelijkheid wat kan en mag, maar ook wat niet kan en niet mag.
• Iedere vorm van bedreiging, intimidatie of fysiek geweld is ontoelaatbaar. Hieromtrent dienen sluitende afspraken te worden gemaakt met politie en justitie.

Integra biedt aan om de projectleiding ter hand te nemen met een projectteam.
Zo nodig extra deskundigheid te leveren in de vorm van een handhaver of een fraudespecialist.
De werknemers te coachen en te bemiddelen bij conflicten.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu