recreatieparken - woonwagenzaken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AANBOD
 
Recreatieparken

Integra levert o.m. ondersteuning en uitvoering met betrekking tot:

• aanpak permanente bewoning en gebruik recreatieparken
• Integrale handhaving
• Projectmatig in een projectteam


Wonen (en werken?) op een recreatiecentrum

In Nederland zijn veel recreatieparken aangelegd, waar bewoners in een 2e woning kunnen recreëren. De wijze van bewoning is in veel parken veranderd in min of meer vaste of wel permanente bewoning. Er zijn gemeenten waar dit wordt toegestaan of gedoogd wordt en gemeenten waar permanente bewoning niet wordt toegestaan. In gemeenten waar permanent wonen niet is toegestaan, is handhaving en controle het middel om de oneigenlijke bewoning en het gebruik terug te dringen. Naast permanente bewoning zijn recreatieparken aantrekkelijk geworden voor onder meer illegale bedrijfsactiviteiten (hennep en prostitutie) en bewoning door buitenlandse werknemers. Ook hier lijkt handhaving en controle een oplossing te bieden. Echter zij is repressief van aard. Een korte termijn aanpak. Een preventieve aanpak voor de lange termijn verdient de voorkeur. Het doel zou toch moeten zijn om een recreatiepark te laten voldoen aan wet- en regelgeving in een beheersbare situatie, zodat recreanten er prettig kunnen wonen en de gemeentelijke organisatie zelf regulier het beheer kan uitvoeren.

Een andere aanpak
Integra stelt een meer preventieve aanpak voor, waarbij legale bewoning en het gebruik gedurende meerdere jaren gewaarborgd worden. Daarvoor moet gewerkt worden aan het verbeteren van de beheersbaarheid. Wonen volgens de geldende regels en het beperken / uitbannen van bedrijfsmatige activiteiten al dan niet in de criminele sfeer.
Integra organiseert hiervoor een projectmatige aanpak, gericht op een goede communicatie met de bewoners in samenhang met handhaving en controle. De bewoningssituatie wordt in kaart gebracht. Gewerkt wordt aan een individuele aanpak. Er wordt beleid ontwikkeld en uitgevoerd.
Meer concreet wordt er een projectplan gemaakt. In dit plan wordt het traject beschreven en een inventarisatie opgenomen. Worden naast haalbare doelen, consequente communicatie met bewoners, handhaving en controle en beleid beschreven. De procedures voor eventueel uit te voeren acties, zoals ontruimingen, maken onderdeel uit van het plan.
Afhankelijk van de lokale omstandigheden en de omvang van de problematiek schat Integra dat een dergelijke aanpak circa 1 à 1,5 jaar in beslag neemt. Integra levert een projectleider, die zowel in- als extern werkt. Extern betekent vooral de communicatie met de bewoners en andere betrokkenen.
Intern stuurt de projectleider de projectgroep aan, die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke organisatie, politie/justitie en de belastingdienst.
Integra is er van overtuigd, dat een aanpak met zachte en harde maatregelen in samenhang tot het gewenste resultaat zal leiden.
Integra heeft veel ervaring op het terrein van de aanpak van woonwagencentra, waar voor een deel dezelfde problemen spelen. Zij kan haar expertise goed inzetten bij de aanpak van de bewoning van recreatiecentra. Woon- en leefomgeving, handhaving en normalisatie zijn onderwerpen die zowel op recreatieparken als woonwagencentra een belangrijke rol spelen.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu