onderzoek en advies - woonwagenzaken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AANBOD
Onderzoek en advies

Integra verricht verschillende onderzoeken in relatie tot haar opdrachten

Algemene advisering
Integra kan opdrachtgever adviseren omtrent de aanpak van een probleemsituatie. Hiertoe levert zij na overleg en een informatieronde een korte rapportage met een advies met alternatieven voor oplossingen.

Specifieke advisering
• Inventarisatie bij aanvang werkzaamheden
Integra doet bij aanvang van haar werkzaamheden altijd een administratieve inventarisatie, waarin de aangetroffen situatie in kaart gebracht wordt. Met deze inventarisatie wordt een advies uitgebracht aan opdrachtgever omtrent de verdere uitvoering van de opdracht.

• Woonwensen inventarisatie (mogelijkheden vrije sector)
Integra maakt door middel van interviews met bewoners in samenwerking met medewerkers van de verhuurder een woonwenseninventarisatie. Hierbij worden bekende gegevens van het gevoerde beheer en de bewoners betrokken. Zo ook de bouwkundige staat van de standplaatsen, woonwagens en woningen.
Hierdoor ontstaat een zo goed mogelijk beeld van een locatie en zijn bewoners.
Mogelijk dient nog een aanvullend woonwensenonderzoek te worden gehouden betreffende de meer specifieke wensen, klachten en achtergronden van de huurders/eigenaren.
Het geheel geeft een beeld van de situatie en is uitgangspunt voor een veranderingsproces in de huisvesting.

Een woonwenseninventarisatie kan er als volgt uitzien
- Het opstellen van een vragenlijst in overleg met opdrachtgever.
- Welke informatie wil opdrachtgever weten en wat is het doel van de vraagstelling. Wat zijn de verwachtingen.
- Communicatie met bewoners via een brief en een aankondiging bezoek.
- Het uitvoeren van het woonwensen- / klachtenonderzoek op locatie door middel van individuele bevraging per huishouden via bezoek aan de woonwagen, uitgevoerd door een medewerker van Integra en opdrachtgever.
- Uitwerken van de beantwoording van de vragen, klachten en verstrekte gegevens per huishouden op één A4.
- Bespreking met opdrachtgever van de uitkomsten per huishouden.
- Het verzamelen van de uitkomsten en het samenstellen van een eindrapportage van bevindingen.
- Presentatie van het woonwensenonderzoek aan opdrachtgever ter bespreking.
- Presentatie van het definitieve woonwensenonderzoek met analyse en aanbevelingen.
- Communicatie met bewoners omtrent de uitkomsten.


• Inventarisatie Bouwen en Brandveiligheid (incl. onderhoud)

Integra brengt de stand van zaken van de bouwwerken m.b.t. milieu, brandveiligheid an onderhoud in kaart. De locatie wordt in beeld gebracht en de bouwwerken worden beoordeeld aan de hand van het bestemmingsplan, Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Een onderhoudsbegroting en een meerjarenonderhoudsprognose wordt opgesteld.

Een inventarisatie van de woonwagenlocaties maakt de bouwkundige staat van de standplaatsen, de (huur-)woonwagens, woningen en chalets inzichtelijk. Wanneer ook de gegevens van de betrokken huurders, de verhuur, en het gevoerde beheer, gekoppeld aan een woonwensen-/-klachtenonderzoek, hierbij betrokken worden, ontstaat een zo goed mogelijk beeld van de woonwagenlocaties. De wensen en achtergronden van de huurders/eigenaren complementeren dit beeld.

Geinventariseerd worden de volgende onderdelen:
Locaties
Alle opstallen worden compleet ingemeten. Op tekening wordt aangegeven welke opstallen er staan. Van alle opstallen, de situering en overige aangetroffen zaken worden foto's gemaakt. Hierbij wordt het vigerende bestemmingsplan en de situering van de locatie betrokken. Hierdoor ontstaat een compleet overzicht van de gehuurde standplaatsen, woonwagens en woningen incl. registratie van de ZAV’s.
De wijze van bewoning
Per bewoner wordt een kort woonwensenonderzoek uitgevoerd, dat meer inzicht geeft in wie er woont, samenstelling gezinssituatie en wat wensen en/of klachten zijn. De werksituatie vormt onderwerp van gesprek. Andere zaken, zoals de sociale samenhang en het toewijzingsbeleid komen ook ter sprake.
Gebruik (openbare) ruimten en standplaats.
De wijze van gebruik van de woonwagens, woningen en overige opstallen wordt vastgelegd via visuele waarneming en door navraag bij de eigenaar en/of bewoner. Het openbaar gebied wordt hier ook bij betrokken. Marginale activiteiten en bedrijvigheid op of rond de standplaats worden eveneens vastgelegd.
Milieu (waaronder de aanwezigheid schadelijke materialen).
De op de woonplekken en de locatie aanwezige schadelijke- en sloopmaterialen, zoals asbest, olieresten en/of sporen daarvan worden eveneens vastgelegd. Zo ook de wijze van toezicht en handhaving daarvan.
Bouwen en brandveiligheid.
De bouwwerken worden per woonplek getoetst aan het bestemmingsplan, Bouwbesluit en de geldende voorschriften omgevingsvergunning. Hierbij wordt ook de brandveiligheid per standplaats en woonwagen onderzocht. Dit betreft onder meer het controleren van aanwezige (open) verbrandingstoestellen.
Onderhoud
Gerelateerd aan de bouwkundige toestand wordt de onderhoudssituatie bekeken per standplaats, woonwagen en woning. Het gaat dan om mogelijk achterstallig onderhoud. Tevens worden de aanwezig onderhoudsplannen onder de loep gehouden. Zo nodig aangepast of opnieuw gemaakt.

De inventarisatie wordt uitgevoerd door een projectteam van deskundigen onder coördinatie van een medewerker van Integra. Zij bezoeken de locatie om het onderzoek te verrichten
De gegevens van de inventarisatie worden door het projectteam verzameld en besproken in projectgroepverband. De projectgroep stelt een onder leiding van de coordinator de eindrapportage op voor de betreffende locatie.
In de rapportage wordt beschreven:
De locatie - Het vastgoed: standplaatsen en opstallen beschreven, incl. tekening - De relevante regelgeving - De beschikbare omgevingsvergunningen - De bewonersprofielen -
Een fotorapportage - Conclusies en aanbevelingen

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu