aandachtswijken - woonwagenzaken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AANBOD
Aandachtswijken

De achterstandswijken zijn de laatste decennia ook wel kracht- of prachtwijken en vogelaarwijken genoemd. De term aandachtswijken dekt nu de lading. In Nederland zijn nu nog circa 38 wijken die deze naam dragen.
In deze wijken in een aantal grote steden blijft de kwaliteit van de leefomgeving door een cumulatie van problemen flink achter bij die van andere wijken in de stad. Deze wijken kennen een oververtegenwoordiging van huishoudens, die in een maatschappelijke achterstandspositie verkeren. Het zijn voor het merendeel ook wijken met een onevenredig hoog aandeel niet-westerse allochtonen. Gebrek aan relevante competenties en weinig perspectief op werk in deze wijken zorgen ervoor dat deze groepen steeds minder deelnemen aan de Nederlandse samenleving, wat in sommige gevallen gepaard gaat met wrok tegen die samenleving. De criminele activiteiten zijn soms een aantrekkelijk alternatief. De route om mensen te ondersteunen bij het stijgen op hun sociale en maatschappelijke ladder functioneert slecht. Middeninkomens trekken weg naar andere, betere wijken of omliggende randgemeenten, terwijl tegelijkertijd lagere inkomens en kansarmen instromen of achterblijven.
In de wijkenaanpak wordt gewerkt met een integrale en systematische aanpak. Het gaat om een combinatie van preventieve, curatieve en repressieve maatregelen. Het versterken van binding en betrokkenheid in de wijk vraagt om inzet en interventies van sleutelfiguren in opvoeding, onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding (op straat, in de vereniging, het uitgaansleven en zelfs op het internet). Een goede en effectieve samenwerking tussen de verschillende disciplines, die in deze wijken acteren is een vereiste. Het gaat niet alleen om de wijk als totaal maar juist om de personen, die problemen hebben of ze juist veroorzaken.
en moet niet alleen wijkgericht maar – gelet op de aard van een aantal van de geconstateerde problemen - ook persoonsgericht worden georganiseerd. Het zijn de mensen die we wijk maken. Dus de ambitie moet zijn om samen met gemeenten, bewoners en de maatschappelijke organisaties en instellingen die in de wijken actief zijn de noodzakelijke voorwaarden te scheppen om de wijken weer de weg omhoog te laten inslaan. Als doelstelling wordt daarbij geformuleerd dat deze wijken binnen afzienbare tijd op een aantal indicatoren het gemiddelde niveau van de stad bereiken. De afstand tot het stedelijk gemiddelde moet verminderen.
In de wijkaanpak wordt gewerkt aan een vijftal thema’s:
wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en (sociale) veiligheid.

Integra heeft veel ervaring in het werken met woonwagenbewoners. Zij leven soms op centra waar min of meer sprake is van een vrijstaat. In de centra spelen de thema’s van de wijkaanpak een belangrijke rol. Ligt de nadruk bij de meeste centra op de eerste 4 thema’s. Bij de vrijplaatsen komt het thema veiligheid sterk naar voren. In de vrijplaatsenaanpak gaat het dan ook om een repressieve aanpak, waar een preventieve aanpak een steeds grotere rol moete gaan spelen.

Integra levert o.m. ondersteuning en uitvoering met betrekking tot:

• Een projectmatige, integrale aanpak
• met preventieve en repressieve maatregelen (hard en zacht)
• waar handhaving meer regulier wordt
• de sociale regelgeving wordt nageleefd, fraude wordt uitgebannen
• de woonsituatie verbeterd wordt
• meer bewonersparticipatie in woon- en leefmilieu;
• opleiding en basiseducatie een voorname rol speelt.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu